1.     Objednávanie

Tovar je možné objednať priamo na našej stránke pomocou e-mailom na e-mailovú adresu novakova@klobuky-ozdoby.sk. Zároveň môžeme poslať na túto adresu aj požiadavku, ak ste si nenašli vhodný vzor, klobúky sú vyrábané priamo nami.

2.     Povinnosti predávajúceho a zhotoviteľa

Zákazníkovi sa zaväzuje dodať:

·        Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň objednávky tovaru.

·        Tovar vyhovujúci požiadavkám kladeným na výrobok – klobúk, módny doplnok vyrábaný ručne ako originál.

·        Tovar, ktorý bude kvalitne zabalený, aby nedošlo k poškodeniu počas dopravy

          Nezodpovedá za:

·        Za poškodenie zásielky zavinené poštou.

·        Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.

·        Oneskorené dodanie tovaru zavinené udanou nesprávnou adresou prijímateľa.

·        Prípadne nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

·        Výber tovaru zákazníkom.  Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

3.     Povinnosť kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

·        Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chyb nám tieto bezodkladne oznámiť.

·        Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných          podmienok platných v deň prijatia objednávky dodávateľom.

·        V prípade, že si tovar zákazník neprevezme pri prvom doručení, a požiada o opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4.     Ceny výrobkov- tovaru

·        Ceny za výrobky- tovar sú účtovane zmluvne. Ceny na našej internetovej stránke sú platné v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až uhradením dobierky. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Dokladom o predaji je daňový doklad.

·        V prípade zákazky na objednávku si zhotoviteľ vyhradzuje právo

     dohovoru osobitných podmienok dohodnutých v zákazkovom liste

     s prihliadnutím na vopred poskytnutú zálohu na materiál.

5.     Dodacie podmienky

·        V prípade tovaru na sklade objednávky vybavujeme priebežne orientačná doba expedície je 48 hodín po potvrdení objednávky. V prípade, že tovar nemáme na sklade musíme ho vyrobiť je dodacia doba 14 dní alebo ak nebude uvedené inak, čo môže byť spôsobené nedodaním vhodného materiálu alebo vhodnej farby.

·        Môže sa stať, že nebudeme schopný Vám dodať vybraný výrobok i napriek maximálnej snahe sme povinný Vás o tom informovať.

6.     Termín dodania

·        Dodacia doba je v zmysle vyššie uvedeného bodu 5.Každú objednávku sa snažíme vybaviť v termíne, prípade podľa dohovoru  u zákazky.

·        V prípade, že dodať Vám tovar nebude možne v dohovorených podmienkach, oznámime Vám predpokladaný termín dodania a vyžiadame si od Vás Vaše odsúhlasenie. Pri neobžraní zásielky  v dohovorenom termíne, odporúčame sa informovať u nás telefonicky alebo e-mailom. Môže sa stať, že zákazníci nedostanú upovedomenie o uložení zásielky od pošty.

7.     Spôsob dodania

              Objednaný výrobok, príp. tovar zasielame poštou. Ku každej objednávke prikladáme daňový doklad. Pri zákazkových výrobách si vopred dohodneme podmienky aj spôsob dodania a platby.

8.     Poštovné a balné

                    Dobierka: cena 4,- Eur, pri zákazkovej výrobe cena dohodne sa v podmienkach osobitne.

9.     Záručná doba

               Na predávaný tovar, príp. výrobok ak nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Doklad o predaji slúži zároveň ako záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu prepravnej spoločnosti alebo pošte.

Pri údržbe a používaní výrobkov je potrebné sa riadiť návodom na použitie a údržbu.

10. Zrušenie objednávky

Ak do 10 hodín po odoslaní objednávky zistite, že Vám uvedený tovar nevyhovuje, máte možnosť zrušiť objednávku bez uvedenia dôvodu. Zrušenie je potrebné oznámiť písomne na náš e-mail. Obratom Vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky.

11. Vrátenie tovaru

Ak by Vám objednaný tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovoval, jednoducho nám ho do 7 dní od prevzatia zašlite späť formou balíka,

Tovar zaslaný dobierkou nebude prijatý. Za každý vrátený tovar Vám obratom zašleme peniaze prevodom na Váš bankový účet. V prípade ak chcete tovar vrátiť späť bez udania dôvodu je možné vrátiť iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale, s etiketami.

12. Reklamácie

Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty si skontrolujte či nie je zásielka poškodená. V prípade poškodenia doporučujeme zásielku neprebrať. Pri manipulácii na pošte mohlo dôjsť k poškodeniu. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že prišla zásielka poškodená a neprijali ste ju , prosíme Vás, aby ste nás o tom informovali e-mailom. V tomto prípade Vám pošleme novú zásielku.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

·        chyby spôsobené užívateľom počas bežného požívania tovaru.

Postup pri reklamácií.

·        Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a doklad o predaji. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby je Vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti najneskôr do 3 dní  e-mailom od prevzatia tovaru.

·        V prípade zistenia chýb je potrebné tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. Je potrebné priložiť kópie dokladov o doručení ako aj kópiu daňového dokladu.

·        Reklamovaný tovar Vám vymeníme za iný alebo vrátime peniaze.;

·        Poštovné a iné poplatky nevraciame. Poškodenie tovaru poštou pri preprave alebo inou prepravnou spoločnosťou má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte len formou balíka. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Doba vybavenia reklamácie.

         Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu . Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie  kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 3 dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak. Oprávnená reklamácia bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Ochrana osobných údajov.

Za účelom vybavenia Vašej objednávky si musíme uložiť Vaše osobné údaje. Poskytnutie údajov je z Vašej strany je dobrovoľné. Vyplnením objednávkového formulára dávate súhlas s použitím, spracovaním a uložením Vašich osobných údajom do našej databázy. Kedykoľvek máte právo písomne tento súhlas odvolať.

Záverečné ustanovenia.

      Práva zákazníka vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.